КОНТАКТИ
Кіцманьська Мicька Рада ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ КІЦМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Запит На Інформацію / Нормативно-Правова База

Правова база

04-07-2019, 10:40

 Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Кіцманської міської ради, та інформації, що становить суспільний інтерес здійснюється згідно ЗУ "Про доступ до публічної інформації", рішення виконавчого комітету Кіцманської міської ради № 41/3 від 14.03.2018 року «Про порядок доступу до публічної інформації  у Кіцманській міській раді»,  рішення  VI  сесії Кіцманської міської ради VІІ скликання № 24/3 від 23.03.2018 року "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію та порядку відшкодування   цих витрат"

 Запит може бути поданий: на поштову адресу: 59300, м. Кіцмань, вул. Незалежності, 57, (на конверті вказувати "Публічна інформація") на електронну адресу 04062127@maile.gov.ua телефаксом 

Положення
про порядок організації доступу
до публічної інформації, що знаходиться у володінні
Кіцманської міської ради та її виконавчих органів
 
Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Кіцманської міської ради та її виконавчих органів (далі — Положення) регулює суспільні відносини щодо забезпечення органом місцевого самоврядування, зокрема Кіцманською міською радою та її виконавчими органами, доступу до публічної інформації, що знаходиться в їх розпорядженні. Положення визначає загальні засади надання публічної інформації, а також відомості, які не містять ознак публічної інформації.
Це Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Кіцманська міська рада та її виконавчі органи не є розпорядниками інформації за запитами на інформацію:
– стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб;
– стосовно інформації органів державної влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;
– стосовно інформації, яка міститься в матеріалах судових справ.
 
 
1.      Терміни, що вживаються у даному Положенні
 
публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Кіцманською міською радою та її виконавчими органами своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні;
запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;
запитувачі інформації — фізичні, юридичні особи, громадські об’єднання без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;
знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу. Знеособлення персональних даних відбувається шляхом вилучення з документа або ретушування:
-          прізвища, ім’я, по батькові фізичних осіб та заміни їх на слова та символи «Особа 1», «Особа 2»;
-          адреси фізичних осіб і заміна на слова та символи «Адреса 1», «Адреса 2», тощо;
-          Ретушування
розпорядник інформаціїКіцманська міська рада та її виконавчі органи, як суб’єкти владних повноважень, у розпорядженні яких знаходиться публічна інформація (далі – розпорядник інформації), визначена Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Положенням;
конфіденційна інформація – це інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов, а також в інших випадках, передбачених законом;
службова інформація – це інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
таємна інформація - це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
нормативний акт - офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово.
предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних  або юридичних осіб тощо.
 
2. Забезпечення доступу до публічної інформації.
Порядок оприлюднення публічної інформації
 
2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується:
2.1.1. шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
 
а) на офіційному веб-сайті Кіцманської міської ради;
б) в районній газеті «Вільне життя»;
в) на інформаційних стендах;
г) у друкованих засобах масової інформації;
д) будь-яким іншим способом.
2.1.2. шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
 
2.2. Забезпечення оприлюднення публічної інформації у засобах масової інформації та на веб-сайті Кіцманської міської ради здійснюється відділом організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації Кіцманської міської ради відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та інших актів.
Забезпечення доступу запитувачів  до публічної інформації здійснюється
 
2.3. Розпорядник інформації зобов'язаний оприлюднювати:
2.3.1. інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси міської ради та її виконавчих органів;
2.3.2. нормативні акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;
2.3.3. перелік та умови отримання послуг, що надаються Кіцманською міською радою та її виконавчими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
2.3.4. порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
2.3.5. інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник інформації;
2.3.6. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
2.3.7. плани проведення та порядок денний відкритих засідань Кіцманської міської ради та виконавчого комітету Кіцманської  міської ради;
2.3.8. інформацію про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;
2.3.9. правила внутрішнього трудового розпорядку Кіцманської міської ради та її виконавчих органів;
2.3.10. звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
2.3.11. інформацію про діяльність розпорядника інформації, а саме про:
а) їхнє місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
б) прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти міського голови, його заступників та секретаря Кіцманської міської ради, а також керівників виконавчих органів ради, основні функціївиконавчих органів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
в) розклад роботи та графік прийому громадян;
г) вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
д) перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
е) перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників;
є) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Кіцманської міської ради та її виконавчих органів, їх дій чи бездіяльності;
ж) перелік інформації, якою володіє Кіцманська міська рада та її виконавчі органи;
2.3.12. іншу інформацію про діяльність Кіцманської міської ради та її виконавчих органів, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.
2.4. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті Кіцманської міської ради та у газеті «Вільне життя» забезпечує відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації Кіцманської міської ради.
2.5. Структурні підрозділи Кіцманської міської ради надають відділу організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації Кіцманської міської ради документ/інформацію, які необхідно розмістити (попередньо вилучивши інформацію з обмеженими доступом) та супровідний лист із зазначенням розділу, у якому необхідно розмістити (або поновити) документ/інформацію за підписом керівника.
2.6.Відділ організаційної, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації Кіцманської міської ради розміщує публічну інформацію у строки/терміни, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
2.7.При необхідності оприлюднення публічної інформації у засобах масової інформації різних форм власності (крім веб-сайту Кіцманської міської ради) таке оприлюднення забезпечується розробником документа, якщо у самому документі не передбачена інша особа, відповідальна за оприлюднення інформації.
2.8.Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів.
2.9. Публічна інформація оприлюднюється розпорядником інформації у строки/терміни, передбачені чинним законодавством. Розпорядник інформації несе персональну відповідальність за відповідність електронної копії оригіналу документа.
 
3. Порядок надання публічної інформації
 
3.1. Надання публічної інформації здійснюється на запит на отримання публічної інформації.
3.2. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит на отримання інформації складається у довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (додаток 1 до Положення), які можна отримати у відділі документообігу та комп’ютерного забезпечення, або завантажити на офіційному вебсайті Кіцманської міської ради.
               Всі запити на інформацію реєструються у Журналі обліку інформаційних запитів,
що надійшли до виконавчого комітету Кіцманської міської ради  (додаток 2 до Положення).
3.3. Запити, подані по телефону або в усній формі, відділ документообігу та комп’ютерного забезпечення фіксує у формі запиту на інформацію (додаток 1 до Положення),  реєструє та направляє у відповідний структурний підрозділ для опрацювання.
3.4. У разі, якщо особа, яка звернулася безпосередньо для надання запиту на інформацію, не зможе подати письмовий запит (обмежені фізичні можливості), його оформляє посадова особа відділу документообігу та комп’ютерного забезпечення або посадова особа, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації у відповідному виконавчому органі ради із зазначенням свого імені, прізвища, контактного телефону (з невідкладним наданням до відділу документообігу та комп’ютерного забезпечення з метою його реєстрації) та надає копію запиту особі, яка його подала.
3.5. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до розпорядника інформації, реєструються та обліковуються в день їх надходження централізовано у відділі документообігу та комп’ютерного забезпечення у  журналі обліку інформаційних запитів. Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.
3.6. Запити на інформацію, які надходять до розпорядника інформації, направляються секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету.
3.7. Секретар міської ради, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету визначає керівника (керівників)  структурних підрозділів виконавчих органів ради, який (які) організовує (організовують) доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в межах наданих повноважень, та направляє запит з резолюцією до відділу документообігу та комп’ютерного забезпечення.
3.8. Відділ документообігу та комп’ютерного забезпечення направляє копію запиту визначеним у резолюції секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету керівнику (керівникам), де зберігається запитуваний документ та/або інформація.
3.9. Особи, відповідальні за організацію доступу до публічної інформації у відповідному структурному підрозділі ради, здійснюють контроль за підготовкою запитуваних копій документів та/або інформації.
3.10. Керівники відповідних виконавчих органів ради несуть відповідальність за підготовку запитуваних копій документів та/або інформації, її достовірність, точність, повноту та надання такої інформації.
3.11. Керівники відповідних виконавчих органів ради перевіряють підготовлені копії документів та/або інформацію на відповідність поставленим у запиті питанням, узагальнюють інформацію та/або копії документів, готують та надають відповідь запитувачу за підписом міського голови, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту у визначений ним спосіб.
Усі документи, що стали підставою для підготовки відповіді залишаються у відділі документообігу та комп’ютерного забезпечення та зберігаються протягом терміну, визначеного чинним законодавством.
3.12. Відповідь на запит узагальнюється, готується та надається запитувачу відділом документообігу та комп’ютерного забезпечення протягом 48 годин з моменту його отримання, якщо він стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, та зазначені обставини в запиті обґрунтовані належно. Особи, відповідальні за організацію доступу до такої публічної інформації у відповідному виконавчому органі ради готують запитувані копії документів та/або інформацію (протягом 24 годин).
3.13. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відділ документообігу та комп’ютерного забезпечення, за обґрунтованим поданням керівника виконавчого органу ради, який організовує виконання запиту на інформацію, внесеним на ім’я секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту повідомляє запитувача щодо продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням необхідності такого подовження. Повідомлення про подовження строку розгляду запиту готується за підписом міського голови.
3.14. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться відділом документообігу та комп’ютерного забезпечення до відома запитувача у письмовій формі.
3.15. Якщо розпорядник інформації, не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він повідомляє про це відділ документообігу та комп’ютерного забезпечення. Відділ документообігу та комп’ютерного забезпеченняза резолюцією секретаря міської ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
3.16. Якщо відповідь на запит містить більше як 10 сторінок, у такому випадку запитувачем інформації здійснюється відшкодування фактичних витрат на копіювання та/або друк відповідно до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Кіцманській міській раді.
3.17. Відділ документообігу та комп’ютерного забезпеченнякоординує роботу виконавчих органів ради з питань запитів на інформацію, що надходять до Кіцманської міської ради та її виконавчих органів та несе відповідальність за узагальнення інформації та/або копій документів, підготовку та надання відповіді на запит відповідно чинного законодавства.
3.18. У разі порушення керівниками відповідних виконавчих органів ради строків підготовки та надання до відділу документообігу та комп’ютерного забезпеченнязапитуваних копій документів чи інформації, відділу документообігу та комп’ютерного забезпеченняза один робочий день до закінчення строку виконання запиту повідомляє про цей факт міського голову для вжиття відповідних заходів.
 
4. Відомості, які належать до інформації з обмеженим доступом,
а також відомості, які не містять ознак публічної інформації
 
4.1. Інформацією з обмеженим доступом є:
4.1.1. конфіденційна інформація;
4.1.2. таємна інформація;
4.1.3. службова інформація.
4.2. Відомості, які не містять ознак публічної інформації:
4.2.1. інформація, яка на день надходження запиту не відображена і не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
4.2.2. внутрішньовідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, акти, тощо, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Кіцманської міської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
 
  1. Відмова в задоволенні запиту на інформацію
 
               5.1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
               5.1.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
5.1.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5.1.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначені відповідним Порядком;
5.1.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5.1.5. Запитувана інформація не містить ознак публічної інформації.
5.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.
 
6.Місця для роботи  запитувачів інформації, встановлення часу їх прийому у міській раді та виконавчому комітеті Кіцманської  міської ради
               6.1.Визначити місце для роботи запитувачів інформації з документами міської ради та виконавчого комітету у сесійній залі адміністративної будівлі міської ради;
       6.2.Встановити щоденний прийом інформаційних запитів у робочі дні з 9.00 години до 16.00 години.
 
7. Відповідальність розпорядників інформації
 
7.1. Розпорядники інформації, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів
несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
8. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядника інформації
 
8.1. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
8.2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 
 
      Керуюча справами 
      виконавчого комітету міської ради                                                          Я.П.Раковіца    
 
 
Додаток 1
Положення
про порядок організації доступу
до публічної інформації, що знаходиться у володінні
Кіцманської міської ради та її виконавчих органів
 
 
ФОРМА
 запиту на інформацію
 
       міському голові        
 
_______________________________
 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова
 _______________________________
 (електронна) адреса, контактний телефон)
 _______________________________
 _______________________________
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу                     надати мені інформацію:
      
1. ________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
Відповідь на запит на інформацію прошу направити за адресою:
 
_______________________________________________________________________________
 
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________
 
 
__________________                                           _________________
 (дата)                                                                     (підпис)
 
У зв’язку з_____________________________________________________________________
                                         (причина неможливості заповнення  власноручно форми)
запит оформлено посадовою особою _____________________________________
                                                                                     (посада) 
_______________________                                              _________                                                                     
    (ПІБ)                                                                                    (підпис)
 
 
Керуюча справами виконавчого
комітету міської ради                                                                                   Я.П.Раковіца     
Додаток 2
Положення
про порядок організації доступу
до публічної інформації, що знаходиться у володінні
Кіцманської міської ради та її виконавчих органів
 
 Пол                                        
 
 
Журнал
обліку інформаційних запитів,
що надійшли до виконавчого комітету Кіцманської міської ради
 
з/п
Дата та час надходження запиту
ПІБ запитувача або найменування юридичної особи, адреса,
№ телефону
Загальний стислий опис необхідної інформації
ПІБ
виконавця
Підпис
про отримання
Результат виконання
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Керуюча справами виконавчого
комітету міської ради                                                                                   Я.П.Раковіца     

 

 
ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА →